disclaimer

Disclaimer Website Gust van Dijk: gustvandijk.nl

Aan de samenstelling en de teksten van onze website is de grootst mogelijke aandacht besteed. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website van GustvanDijk.nl wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op de GustvanDijk.nl website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Aan de inhoud van onze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Op deze website staat algemene informatie over de activiteiten van Gust van Dijk Home to Contemporary Art. Hoewel Gust van Dijk Home to Contemporary Art de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Gust van Dijk Home to Contemporary Art er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website van Gust van Dijk Contemporary Art wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op de Gust van Dijk Contemporary Art website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op de Gust van Dijk Home to Contemporary Art website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van Gust van Dijk Home to Contemporary Art website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de Gust van Dijk Home to Contemporary Art website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gust van Dijk Home to Contemporary Art.

Gust van Dijk Home to Contemporary Art kan er niet voor instaan dat de informatie op de Gust van Dijk Contemporary Home to Art website geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gust van Dijk Home to Contemporary Art sluit iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Gust van Dijk Home to Contemporary Art website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Gust van Dijk Home to Contemporary Art website te kunnen raadplegen.

Gust van Dijk Home to Contemporary Art is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is, van het gebruik van informatie die door middel van de Gust van Dijk Home to Contemporary Art website is verkregen.

Gust van Dijk Home to Contemporary Art aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van, dan wel het vertrouwen op, de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Gust van Dijk Home to Contemporary Art sprake is van opzet of grove nalatigheid. Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan het doen van aanspraken van enigerlei wijze op de Gust van Dijk Home to Contemporary Art of zijn partners.

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van Gust van Dijk Home to Contemporary Art en mogelijk van derden. Het is derhalve niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gust van Dijk Home to Contemporary Art (onderdelen van de website) elektronisch of anderszins te kopiƫren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site of de teksten van de site aan te brengen.

Op alle activiteiten en overeenkomsten is het Nederlandsrecht van toepassing.

<<< terug